Tại AHT, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hiểu hoàn toàn rằng thông tin cá nhân của quý khách là thuộc về quý khách, vì vậy chúng tôi nỗ lực xử lý cẩn thận thông tin mà quý khách chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin cậy của quý khách có giá trị cao nhất. Vì vậy chúng tôi thu thập lượng thông tin tối thiểu chỉ khi có sự cho phép của quý khách.

Cảm ơn quý khách vẫn tiếp tục quan tâm và ủng hộ chúng tôi.